Общи условия

Ако не сте съгласни с описаните по-долу общи условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Интернет страницата hitachibg.com е  онлайн магазин, чийто собственик е дружеството Интерсервиз Узунови АД.


 О1.  Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет страницата hitachibg.com на своя или друг компютър.
 О2.  Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на hitachibg.com, от първоначалното влизане до напускането на hitachibg.com. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на hitachibg.com.
 О3. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на hitachibg.com.
 О4. Потребителите на hitachibg.com нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
 О5.  Потребителите на hitachibg.com имат право да се ползват свободно от ресурсите на hitachibg.com с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.
 О6.  Всеки потребител е длъжен:
 – т.1  Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Интерсервиз Узунови АД услуги.
 – т.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
 – т.3 Да уведомява незабавно Интерсервиз Узунови АД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
 – т.4  Да не извършва злоумишлени действия.
 О7.  Съдържанието на hitachibg.com не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от Интерсервиз Узунови АД.
 – т.1  Потребителите нямат право да ползват sreenshot на hitachibg.com без изрично разрешение на Интерсервиз Узунови АД.
 – т.2  Потребителите на hitachibg.com нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от hitachibg.com.
 – т.3  Потребителите на hitachibg.com нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от hitachibg.com, без изрично писмено разрешение на Интерсервиз Узунови АД.
 О8.  Потребителите нямат право да претоварват hitachibg.com с фиктивни заявки или друга информация (flood).
 О9.  Потребителите нямат право да разпространяват чрез hitachibg.com порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
 О10.  Интерсервиз Узунови АД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
 О11. hitachibg.com събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на hitachibg.com, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на hitachibg.com, или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури.
 О12.  Интерсервиз Узунови АД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на
предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
 О13.  Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на hitachibg.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Интерсервиз Узунови АД.
 О14.  Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност за:
– Съдържанието на рекламите, публикувани на hitachibg.com.
– Мненията изразени във форумите (коментарите).
– Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до hitachibg.com.
 O15.  Интерсервиз Узунови АД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на hitachibg.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на hitachibg.com, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
 О16.  Интерсервиз Узунови АД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Интерсервиз Узунови АД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез hitachibg.com.
 О17.  Интерсервиз Узунови АД може да осигури публикуване на hitachibg.com на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Интерсервиз Узунови АД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
 О18.  Интерсервиз Узунови АД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на hitachibg.com.
 O19.  Информацията в hitachibg.com може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

 

Регистрация

Понятия, използвани в този раздел:
“Абонат” – всеки потребител, физическо или юридическо лице, извършило надлежна регистрация за ползване услугите на hitachibg.com и създало потребителски профил;
 Р1.  Лицето, изявяващо желание за регистрация е необходимо да попълни в реално време посочената на hitachibg.com електронна форма и да декларира своето съгласие с Общите условия за ползване услугите.
 Р2.  При регистрация на непълнолетно лице от 16 до 18 г. заедно със съгласието му с Общите условия трябва да бъде декларирано и съгласието на родителя или попечителя.
 Р3.  В случай на регистрация на малолетно лице под 14 г., същата трябва да бъде придружена от надзор на родител/ настойник, който да декларира съгласие с Общите условия. Лице под 14 год. има право само да разглежда сайта.
 Р4.  Декларирането на съгласие с Общите условия за ползване услугите на hitachibg.com представлява електронно изявление съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чрез натискане бутона “Изпращане” в края на регистрационната форма, изразява своето съгласие с тях и се задължава да ги спазва. Чрез потвърждаване на съгласието си, всички данни за абоната се записват и съхраняват в електронна форма и се използват за идентифицирането му в интернет пространството.
 Р5.  Абонатът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно изискуемата от Интерсервиз Узунови АД информация и да ги актуализира в случай на промяна в срок до 5 работни дни. Абонатът може по всяко време след регистрацията си да редактира посочените от него данни.
 Р6.  Абонатът, съответно родителя и настойника или попечителя носят пълната отговорност за предоставяне на неверни и/или непълни данни при попълване електронната форма за регистрация.
 Р7.  Юридическите лица могат да се регистрират като Абонати и да ползват услугите, предоставяни от Интерсервиз Узунови АД лично чрез управителя или чрез упълномощен за това представител.
 Р8.  Интерсервиз Узунови АД не носи каквато и да е отговорност за невярна информация, предоставена от абоната, във връзка с извършената регистрация. В случай на установяване на такава, Интерсервиз Узунови АД има право да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на абоната, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от hitachibg.com. Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност в случай на претърпени от Абоната вреди в резултат на предоставени от него (абоната) на трети лица потребителско име и парола за достъп до базата на hitachibg.com.
 Р9.  Абонатът, съответно родителите и настойниците или попечителите, носят пълната отговорност за всички вреди, претърпени от Интерсервиз Узунови АД и/или трети лица в следствие предоставянето на невярна и/или непълна информация при регистрацията, както и при използване услугите на hitachibg.com.
 Р10.  Интерсервиз Узунови АД се ангажира да не предоставя информация за абонатите на трети лица, с изключение на случаите, посочени по-долу в настоящия документ, за които абонатът се съгласява с приемането на настоящите общи условия.
 Р11.  Интерсервиз Узунови АД може да използва събраната информация за собствени статистически проучвания, за реклама и офериране на стоки/услуги, собствени и/или от търговски партньори, както и за промоции и анкетиране.
 Р12.  С изразяване на съгласие с Общите условия Абонатът се съгласява предоставената от него информация да бъде използвана за целите на директния маркетинг. Абонатът има право в случай на несъгласие да го изрази изрично като в профила си премахне отметката заизпращане на и-мейл от сайта.
 Р13.  Интерсервиз Узунови АД има правото да предостави личната информация на Абоната при поискване от държавни органи, съгласно действащото законодателство.
 Р14.  С приемането на Общите условия за ползване услугите на hitachibg.com Абонатът се съгласява, че кореспонденцията между него и представители на Интерсервиз Узунови АД може да съдържа рекламни материали на стоки/услуги на Интерсервиз Узунови АД и/или техни търговски партньори.
 Р15.  Договорът с Абоната може да бъде прекратен при следните случаи:
а) по взаимно съгласие
б) по всяко време по желание на Абоната
в) в предвидените в Общите условия случаи
г) при преустановяване дейността на Интерсервиз Узунови АД
 Р16.  Прекратяването става с писмено предупреждение чрез изпращане на и-мейл и/или писмо с обратна разписка.
 Р17.  В случаите на прекратяване на договора се закрива профила на Абоната, информацията споделена от него и се заличава паролата за достъп до базата на hitachibg.com.

 

Онлайн магазин

 Е1.  Под „Поръчка“ се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.
 Е2.  Под „Клиент“ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата hitachibg.com на своя или друг компютър и е извършил поръчка на продукт.
 Е3.  Офертите за отделните видове стоки могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и предлаганата класификация в сайта.
 Е4.  Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Офертите са придружени със снимков материал.
 Е5.  Представената информация и снимков материал се предоставят от съответния производител. Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама, по смисъла на ЗЗППТ.
 Е6.  Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.
 Е7.  Всички цени, посочени в този сайт, са в лева и важат за 1 брой и са с включен ДДС – освен ако не е упоменато, че цената не включва ДДС.
 Е8.  Интерсервиз Узунови АД си запазва правото да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.
 Е9.  Клиентът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката и съгласно предоставяната от нас гаранция „Онлайн гаранция”, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.
 Е10.  Клиент, поръчал стока, може да направи рекламация след доставка, само когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.
 Е11.  Клиентът има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
 Е12.  Клиентът има право на доставка на заявения Продукт на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.
 Е13.  Клиентът е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта начин.
 Е14.  Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от hitachibg.com по реда и условията, посочени в него.
 Е15.  Интерсервиз Узунови АД няма задължението и обективната възможност за контрол на начина, по който Клиентите използват предоставяните услуги.
 Е16.  Всяка поръчка, по която не е постъпило плащане в рамките на 5 работни дни, се анулира от Интерсервиз Узунови АД.
 Е17.  Пояснения относто методите за плащане можете да намерите в раздел „Плащане“.
 Е18.  Пояснение относно доставката на продукти можете да намерите в раздел „Доставка“.

Онлайн Гаранция: Връщане на закупена стока до 14 дни:

Уважаеми клиенти, с тази Гаранция Вие получавате възможност да върнете закупен от нас продукт до 14 календарни дни след датата на доставка до Вас, без да дължите обезщетение или неустойка.

Ако имате проблем с продукта, той има фабричен дефект или не отговаря като модел или вид на Вашата поръчка, Изтерсервиз Узунови АД, ще възстанови парите похарчени за покупката до 14 дни след пристигане на стоката в склада ни или ще Ви я замени по Ваше желание.

Гаранцията важи само за стоки, които са в опаковки за многократна употреба!

Гаранцията важи само в случаите, когато стоката бъде върната в оригиналната си опаковка, придружена с всички документи и аксесоари, с които е била получена в идеален търговски вид, без следи от употреба!

За да се възползвате от Гаранцията пазете опаковките, документите и аксесоарите на закупените от нас продукти.

Във връзка с чл.47, ал.1 т.12, напомняме, че ТЪРГОВЕЦЪТ предлага на ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки със законова гаранция от 2 /две/ години в съответствие с договора за продажба от разстояние.
Независимо от всичко, всеки потребител се ползва със законовата гаранция определена според Закона за Защита на Потребителите чл.115.

Рекламация и отказ от договор за продажба от разстояние:

1. При получаването на стоката ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи, които и да са от изискваните от българското законодателство, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

2. В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката в присъствие на куриера или лицето, извършващо доставката, се съставя констативен протокол като ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ отказва да получи пратката. На следния имейл адрес: martin.atanasov@isu.bg или във формата за контакти ПОЛЗВАТЕЛЯТ изпраща снимки на дефектите на уреда, заснета транспортната опаковка от всичките й страни и предявява претенции за рекламация в писмен вид.

3. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

4. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка, или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП. ПОЛЗВАТЕЛЯТ отправя претенции към избрания от него превозвач.

5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние, без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а, б.

6. ПОЛЗВАТЕЛЯТ информира писмено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора за продажба преди изтичането на 14-дневния срок по чл.50 от ЗЗП, а ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

7. ПОЛЗВАТЕЛЯТ връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок.

8. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получената сума, платена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, включително с разходите за доставка, в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от договор за продажба, като използва същото платежно средство, използвано от ПОЛЗВАТЕЛЯ. При неспазване на срока за връщане на стоката от ПОЛЗВАТЕЛЯ ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума, докато не получи обратно стоката от потребителя.

9. На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране/.

10.ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява разходи за доставка, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ доброволно е избрал различен доставчик от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА, с които има договорни отношения.

11. В случай на обстоятелствата, посочени в т.1, 2 и 3, както пагуба или загуба на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

 

/името на търговеца/

 

……………………………………………………………………..

 

/адрес, ЕИК/

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

 

…………………………………………………. /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ………………….

 

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

 

гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

 

………………. …………………………….

 

/Дата/ /Подпис на потребителя


Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

сключване на договора – при договор за услуги;
приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.


При възникване на спор всеки потребител има правото да се обърне към органите за алтернативно решаване на спорове /АРС/.
Списък на органите, признати за органи за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България.

Списък на всички органи за алтернативно решаване на спорове, нотифицирани от държавите-членки е достъпен на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия на следния линк: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Европейски комисия: http://ec.europa.eu/

Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.